Thông báo rủi ro: Giao dịch ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trên thị trường OTC đồng nghĩa với rủi ro cao, và có thể gây thiệt hại một phần hoặc tất cả quỹ đầu tư. Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một công cụ tài chính phức tạp với biến động cao, và do đó không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư.

ĐĂNG KÝ

NẾU QUÝ KHÁCH LẦN ĐẦU VÀO IFCM Cyprus Limited

Tôi không thuộc định nghĩa người nộp thuế ở Mỹ.
   
Thông báo rủi ro: Giao dịch ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trên thị trường OTC đồng nghĩa với rủi ro cao, và có thể gây thiệt hại một phần hoặc tất cả quỹ đầu tư. Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một công cụ tài chính phức tạp với biến động cao, và do đó không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư.